Downtown Tehran

درون من دختری کوچک زندگی کرده
بی‌آنکه سال‌ها شکل دستانش را آن چنان تغییر دهند
بی آنکه قلبش از بار وقایع روی هم انباشته 
از تکه‌های صد بار از هم گسیخته
سنگینی کند

دختری کوچک که از هرچیز فقط ذره ای می داند
از هر زبانی چندین کلمه

زندگی برایش 
بیشتر آوازیست
حتی اگر داستانش را در گوشهایت جیغ می کشد
حتی وقتی می آزارد

شاید این فقط تعریف او، برداشت اوست
یا شاید رویاییست که به آن بی‌پایه و بی‌اساس پرداخته
و ترکش نمی کند

درون من دختری کوچک زندگی کرده
و هر روز
ذره ای بیشتر
روزی بیشتر
زندگی می‌کند

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: