جهان هولوگرافيك

نه مى ارزيد

اين راه كج و كوله

به درازى اش

نه اين بار، به سنگينى اش

نه اين صدا به لرزشش

و نه اين صورت به گردن انداختنش

اين ترس، به زيستن، به تنفس، به خفايش

هرگز نمى ارزيد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: