فصل بندي

تابستوناش وحشي

زمستوناش وحشي

سرماش غريبه، خشك، توصي

آدماش كم رنگ

بي روح

مشكي

منم بي نقش، بي نيرو

نشستم گوشه ي فرشي

خانه ام طغيان بي نظمي

نگاهم بي تقاوت

هاله ام بي رنگ وبي مايه

دلم زخمي

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s