ماهانه

درد زنانگي

از مركزم پخش مي شود

مي رسد به مغزم

به چشم هايم

و چيزهاي مهم برايم بي معني مي شود

مهربان نيستم

اما درد آدم ها را مي فهمم

راحتم

حتي از درد زنانگي هم شكايتي ندارم.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: