مواجهات

من اينجا نيستم

حتي سنگين ترين تكه هايم را با خود برده ام

حتي نوك انگشتانم را

خيلي وقتها مي شود كه دروغ مي بافم

جواب سربالا مي دهم

به همه خشكي و درست كاري دور و برم

تا از واقعيت در امان باشم

عاشق فرار كردن و

ناپديد شدنم

هر جا كه پاي عشقي درميان نبوده

دير يا زود خودم را با همه وزنم محو كرده ام

و آدم ها يكي بعد از ديگري

نبودنم را مي بينند

كشف مي كنند

و يكي بعد ديگري

از من نااميد مي شوند

معلم هايم

همكارها

دوست هاي غيرواقعي

هم خانه ها

دوست هاي غير واقعي

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: