دو نيمه شب

از خواب مي پرم

رويابافي كرده ام چيزهايي را كه مي ترساندم

غريبه اي كه در را باز مي كند

عشقي كه از دست رفته

گم شدن

هيچ چيز را برابر و حتي نزديك به خواب دوست نداشته ام

اما شب هايي هم هست

كه بيدارى آرام ترم مي كند

و واقعيت

از همه ي خيالبافي هايم امن تر است

قلبم نزديك ذهنم بيدار مي ماند

يك يا دو ساعتي

و فقط قلبم و ذهنم.

سي و شش تا ايده تر و تازه

راه حل فرمولهاي رياضي گره خورده

و چهل و چند تا شعر

به هر زباني كه شنيده ام

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: